Poradnia Stomatologiczna

Hanna Głazek

lekarz stomatolog
specjalista chirurgii stomatologicznej

Informacje dla pacjenta dotycząca przetwarzania danych osobowych w Poradni Stomatologicznej Hanna Głazek

Szanowny Pacjencie,

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)* z dnia 27 kwietnia 2016r., informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/pana danych osobowych jest Poradnia Stomatologiczna Hanna Głazek z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Krzywoustego 60/1 reprezentowana przez lek. stom. Hannę Głazek.
  2. Poradnia Stomatologiczna Hanna Głazek przetwarza dane w celu realizacji celów zdrowotnych czyli m.in. profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia oraz zapewnienia opieki zdrowotnej.
  3. Każde przetwarzanie Pani/Pana danych oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej tj. art. 6 ust. 1 pkt.  c) oraz art. 9 ust 2 pkt. H) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  4. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do podania danych osobowych. Obowiązek podania danych wyniki z właściwych przepisów prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. W przypadku odmowy podania danych osobowych Poradnia Stomatologiczna Hanna Głazek może odstąpić od udzielenia Pani/Panu świadczenia zdrowotnego.
  5. Administrator przekazuje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odbiorcom, np. wykonawcom świadczącym usługi na rzecz Poradnia Stomatologiczna Hanna Głazek, w ramach zleceń na administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi, itp.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  7. Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. z art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Pacjencie masz prawo do:

  1. Dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przenoszenia.
  2. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

*Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady US 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE